Dilluns, 20 març, 2023
IniciSUECASueca posarà en marxa l’elaboració d’un Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials

Sueca posarà en marxa l’elaboració d’un Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials

Ajuntament i Universitat de València treballaran per a millorar l’atenció ciutadana i prestar un servei més pròxim i de qualitat

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Acció Social, i amb la col·laboració de la Universitat de València, posarà en marxa l’elaboració d’un Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials que contindrà les estratègies que es consideren oportunes en funció de les necessitats detectades en el nostre àmbit territorial, després d’un diagnòstic previ de la situació i les aportacions de la resta d’entitats i àrees implicades.

“Donada la demanda actual que trobem en el departament de Serveis Socials, ens hem vist en la necessitat d’elaborar un pla estratègic per a marcar els tempos, les actuacions a seguir i els recursos humans que necessitem per a ser el més funcionals possibles i adaptar-nos a les noves exigències legals. Cada vegada més, la societat demanda estos serveis i, per això, estem treballant per a prestar-los amb la major qualitat possible, proporcionant un equip multidisciplinari en cadascuna de les tres zones en les quals es divideix el municipi a l’efecte de l’atenció prestada per l’Equip d’Atenció Primària dels Serveis Socials de l’Ajuntament”, segons la regidora responsable, Manoli Egea, qui va assenyalar també que, cadascuna d’eixes zones, comptarà amb un equip d’intervenció format per les figures professionals d’educació social, treball social, psicologia i tècnic d’integració social.

La cooperació entre les administracions públiques tornarà a ser clau.

“La nostra pretensió és donar un bon servei a la ciutadania i, per a això, juntament amb la Universitat de València, realitzarem un estudi de les necessitats i marcarem uns objectius que ens permeten millorar la fluïdesa en l’atenció en temes tan delicats”, conclou Manoli Egea.

L’aprovació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, té com a objecte blindar els serveis socials declarant-los serveis públics essencials i d’interés general, construint el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. L’article 26 d’esta mateixa Llei, estableix la necessària elaboració d’un Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, realitzat conjuntament entre les entitats locals i la Conselleria competent, com a instrument que establirà l’organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

El Ple de l’Ajuntament de Sueca, en sessió ordinària de 7 d’octubre de 2021, va adoptar l’acord de col·laboració amb la Conselleria per a la coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis Socials per a l’exercici 2021-2024. El mes de març passat, la Regidoria d’Acció Social va plantejar una zonificació del municipi en tres àrees, atesos els requisits legals i a les necessitats detectades, i amb la finalitat de millorar l’atenció a la ciutadania i prestar un servei pròxim i de qualitat.

Garantia d’oportunitats

L’elaboració del Pla Estratègic Zonal es desenvoluparà d’acord amb els principis següents: cooperació entre les administracions públiques perquè es garantisca el treball en xarxa entre totes les que conformen el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials; equitat territorial, per a garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutadania; proximitat, per a possibilitar, sempre que les circumstàncies ho permeten, la prestació del servei en un àmbit pròxim al lloc de residència habitual dels usuaris; eficiència en l’organització i aprofitament integral i eficaç de les prestacions; qualitat dels serveis públics, desenvolupant prestacions basades en avaluacions constatables; i integració de perspectives socials, considerant l’accessibilitat universal, la perspectiva de gènere i igualtat i la de la infància.

La implantació del Pla permetrà adequar el funcionament dels Serveis Socials Municipals a la nova configuració d’un sistema de qualitat que considera prioritària l’atenció centrada en la persona i la intervenció comunitària.

spot_img
spot_img

Més llegits