Dissabte, 25 març, 2023
IniciSUECAMarç aplega amb l’impost  sobre els vehicles (IVTM)

Març aplega amb l’impost  sobre els vehicles (IVTM)

Els guals també es pagaran abans del 30 d’abril

El calendari fiscal de 2023 obri el primer dels seus períodes habituals amb la recaptació dels impostos relacionats amb els vehicles. El pròxim dimecres 1 de març s’inicia el termini amb el qual s’ha de pagar el conegut com a impost de circulació o impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). Es tracta d’un tribut local d’exacció obligatòria que grava la titularitat d’estos vehicles aptes per circular per vies públiques. Es consideren vehicles aptes per a circular per les vies públiques, aquells que estan donats d’alta al Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Juntament amb ell, este primer període també recaptarà la taxa per entrada de vehicles per les voreres (guals), la taxa per instal·lació de llocs i barraques a la via pública i la  taxa per servici de llotges i mercats (1r semestre).

Este termini per al pagament voluntari d’estos impostos s’allargarà fins al fins al 30 d’abril de 2023. L’ingrés de deutes tributaris haurà de fer-se mitjançant el document de cobrament en qualsevol de les entitats de crèdit que s’assenyalen com a entitats col·laboradores de la recaptació municipal, a través dels seus caixers automàtics, banca electrònica personal de cada oblidat tributari o passarel·la de pagaments de la seu tributària de l’Ajuntament, que es pot trobar a www.sueca.es.

La resolució aprovada a mitjans de novembre passat indica que transcorreguts els períodes d’ingrés voluntari assenyalats, “els deutes pendents de cobrament seran exigits pel procediment de constrenyiment i reportaran el recàrrec del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produïsquen”.

No obstant això, des de l’Ajuntament de Sueca s’estableix un subperíode d’ingrés del document cobrador amb el recàrrec legal únic del 5% fins al dia 5 de maig (en el primer període), fins al dia 5 d’agost (en el segon període) i fins al dia 5 de novembre (en el tercer període).

Els pagaments de tributs continuaran amb un segon període (des de l’1 de juny fins al 31 de juliol) on es pagarà l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI-urbana); i un tercer (des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre) on es pagaran l’impost d’IBI-rústica, l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), i les taxes del fem, quioscs i servici de llotges i mercats (2n semestre).

spot_img

Més llegits