Divendres, 17 setembre, 2021
Inici Cultura Bases i formulari per a participar en el Concurs Literari El Baró...

Bases i formulari per a participar en el Concurs Literari El Baró de la Birra

2n Premi de Poesia Antoni Prats i 2n Premi de Narrativa Curta Josep Franco

1. Poden optar al premi els autors i les autores que presenten originals de poesia i narrativa, escrits en llengua catalana i inèdits, que compleixen les condicions establertes en aquestes bases. En el futur, quedaran excloses les persones que hagen guanyat en convocatòries anteriors del premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a cada convocatòria més d’una obra per modalitat.

3. Les obres seran de tema lliure i l’extensió serà d’entre 300 i 500 versos per al premi de poesia i d’entre 15 i 30 fulls DIN A4 cos 12 per al de narrativa curta i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguen imprescindibles per a la comprensió del contingut.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà el títol i el pseudònim o lema. No hi ha de constar cap dada personal per la qual es puga deduir l’autoria al document.

5. Les obres es presentaran a través del mitjà que s’indicarà, on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word, OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran les obres presentades en aquests formats.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 23 de juliol de 2021 i finalitzarà el 15 d’octubre de 2021 a les 24 h.

7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’haja concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra.

8. L’autor o autora de les obres guanyadores percebrà la quantitat de 800 euros en concepte de premi, d’acord amb la fiscalitat vigent.

9. L’organització del premi posarà als autors de les obres premiades en contacte amb alguna entitat editora per tal de fer possible l’edició impresa dels originals guanyadors.

10. El veredicte del Jurat es donarà a conéixer el 3 de desembre de 2021 en l’acte de lliurament de premis que es farà a El Baró de la Birra, i posteriorment es farà constar als mitjans de comunicació establerts per l’organització, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sueca, a la pàgina web municipal i als mitjans de comunicació locals. El veredicte del Jurat és inapel·lable.

11. El guanyador o guanyadors dels dos guardons literaris hauran de recollir personalment el premi sempre que no es donen circumstàncies de força major.

12. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat. La dotació econòmica del premi s’hi sumarà a la de l’edició següent.

13. El Jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi entre les quals hi haurà un president i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i actuarà com a secretari. La composició del Jurat es donarà a conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres mitjançant la pàgina web dels Premis Literaris i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

14. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’ aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.

Organitza i convoca: El Baró de la Birra 

Col·laboren: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Suheca.com, Grupo Heineken i Caixa Popular

Més llegits